Hoppá! Valamilyen hiba történt


Elnézését kérjük, de ismeretlen hiba történt a rendszerben. Kérjük töltse újra az oldalt, vagy próbálkozzon később.

Kijelentkezés


Biztosan ki szeretne jelentkezni a fiókjából?

2. számú melléket Adatkezelési tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszert igénybe vevő személyek személyes adatainak kezeléséről

PDF letöltése

Hatályos: 2023. december 15. napjától

 1.  Adatkezelő adatai:

  Az adatkezelő neve Somogyi Elektronic Kft.
  Az adatkezelő címe H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
  Az adatkezelő elérhetőségei

  e-mail:
  telefon: (96) 512-512
  honlap: nagyker.somogyi.hu

  Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van) Kovács Attila
  Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei (96) 512-524,
 2.  Az adatkezelés célja

  Az adatok kezelésének célja az Adatkezelőre a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvény (továbbiakban: Panasztörvény) alapján irányadó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül bejelentések fogadása, kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése, ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele.

 3.  Az adatkezelés jogalapja

  Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Panasztörvény 26. §).

 4.  A kezelt adatok köre

  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához 2 elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.

 5.  Az adatkezelés időtartama

  A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához 2 elengedhetetlenül szükséges személyes adatai, amelyeket elsősorban a bejelentő személy szolgáltat az Adatkezelő részére.

 6.  Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 7.  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

  Az Adatkezelőnél a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kizárólag ezzel kapcsolatos feladatai ellátásának teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

 8.  Alapvető adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, kezeli. Adatkezelő biztosítja azt, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – Adatkezelő más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

 II. Jogérvényesítési lehetőségek

 Az Ön, mint érintett jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok az alábbiak:

 1.  Tájékoztatáshoz való jog

  Adatkezelő jelen tájékoztatóval biztosítja az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos tömör, érthető, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatását.

 2.  Az érintett hozzáférési joga

  Az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen célból kezeli,
  • az adatkezelés időtartamáról, valamint
  • az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

  Felhívjuk figyelmét, hogy ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

  Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsátsa rendelkezésére az érintett által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím). Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta be, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (e-mail) bocsátja az Adatkezelő a rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 3.  Helyesbítéshez való jog

  Az érintett kérheti

  • a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítését,
  • a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

  Adatkezelő a fentieknek soron kívül eleget tesz, és a helyesbítésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték. Ezen címzettekről az érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatást ad.

 4.  Törléshez való jog:

  Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben a

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték,
  • az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, valamint
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
  • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

 5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, míg Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

  Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen tájékoztatja az érintettet. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

 6.  Adathordozáshoz való jog

  Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen átadását is.

 7.  Bírósághoz fordulás joga

  Az érintettnek a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 8.  Adatvédelmi hatósági eljárás:

  Az érintett jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu, ) fordulhat.

 9.  Egyéb szabályok

  1. z érintett jelen tájékoztató II. fejezetének 1-6. pontjaiban foglalt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő alábbi elérhetőségein nyújthatja be:


  levélben: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3.

  e-mailben:   A kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Adatkezelő írásban ad tájékoztatást, a kérelem alapján megtett intézkedéseiről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A hosszabbításról az érintettet a késedelem okának megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, a tájékoztatást is ilyen módon kell megküldeni, kivéve ha az érintett másként kéri.


  Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedést a kérelem alapján, ennek tényéről, indokairól a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja, csakúgy, mint a panasz benyújtásának, a bírósági jogorvoslatnak a jogáról.


PDF letöltése

3. számú melléket: Bejelentő tájékoztatása a Somogyi Elektronic Kft. visszaélés-bejelentési rendszeréről és adatainak védelméről

PDF letöltése

Hatályos: 2023. december 15. napjától

 1.  A Társaság adatai:

  Név Somogyi Elektronic Kft.
  Székhely H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
  Cégjegyzékszám: 08-09-002824
  Adószám 10229095-2-08
  A Társaság elérhetőségei

  e-mail:
  telefon: (96) 512-512
  honlap: nagyker.somogyi.hu

 2.  Visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

  A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. Törvényben (továbbiakban: Panasztörvény) előírtak alapján a Társaság visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

  • A Társaság valamennyi munkavállalója, illetve a Társasággal egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek – ideértve a gyakornokokat és az önkéntes tevékenységet végző személyeket,
  • azon természetes személyek, akik a Társasággal korábban ilyen jogviszonyban álltak,
  • a munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személyek, akik esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó -felvételi- eljárás megkezdődött,
  • a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, egyéni cég,
  • a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

  akinek a Társaság tevékenységével összefüggésben bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás jut tudomására.

 3.  Visszaélés-bejelentési rendszer eljárási szabályai

  1.  A bejelentővédelmi felelős

   A Társaságnál a bejelentő védelmi felelős neve és elérhetősége: Zólyomi Péter

   Posta cím: H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.; a bejelentővédelmi felelős nevére S.K. címzéssel

   Email:

  2.  Bejelentések megtételének módja

   A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg a bejelentő védelmi felelős részére.

   A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni a bejelentő védelmi felelős 3.1. pontban foglalt elérhetőségein kezdeményezett időpont egyeztetést követően. A bejelentővédelmi felelős a szóbeli bejelentést írásba, jegyzőkönyvbe foglalja és – a jegyzőkönyv ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

   A bejelentést írásban a 3.1. pontban foglalt elérhetőségekre elektronikus vagy postai úton lehet megtenni.

  3.  A bejelentés jogszerűsége

   A bejelentés megtétele akkor jogszerű, hogyha:

   • a bejelentő a bejelentését a fentiek és a Panasztörvényben foglaltak szerint tette meg,
   • a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben – ideértve a jogviszony létesítésével kapcsolatos eljárást is – szerezte, és
   • a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.
  4.  A bejelentésre vonatkozó ügyintézés

   A Bejelentővédelmi felelős a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára.

   A Bejelentővédelmi felelős a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni.

   A bejelentővédelmi felelős a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentővédelmi felelős mindezekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

PDF letöltése
loading...